Marovis

GDPR-policy

Gällande datum: 5 april 2018

På Marovis IPTV har vi åtagit oss att skydda våra användares personuppgifter och följa EU:s allmänna dataskyddsförordning (“GDPR”) och andra tillämpliga dataskyddslagar.

Insamling och användning av data
Vi samlar in och behandlar personuppgifter om våra användare för att tillhandahålla våra tjänster såsom skapande av konto, prenumerationshantering och kundsupport. De personuppgifter vi samlar in kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer, faktureringsinformation och annan information som du tillhandahåller oss.

Vi behandlar personuppgifter endast för legitima ändamål och använder dem inte för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga syftet för vilket de samlades in. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi använder dina personuppgifter för något annat ändamål.

Skydd av personuppgifter
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada. Vi har implementerat säkerhetsåtgärder som kryptering, brandväggar och åtkomstkontroller för att skydda dina personuppgifter.

Den registrerades rättigheter
Du har rätt att få tillgång till, rätta, radera, begränsa och invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt till dataportabilitet och rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna GDPR-policy.

Överföring av uppgifter
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) till tredje part, inklusive våra tjänsteleverantörer och partners. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till tredje parter som har lämpliga skyddsåtgärder på plats för att skydda dina personuppgifter.

Bevarande av uppgifter
Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig och för att uppfylla rättsliga skyldigheter. När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för dessa ändamål kommer vi att radera eller anonymisera dem på ett säkert sätt.

Uppdateringar av denna GDPR-policy
Vi kan komma att uppdatera denna GDPR-policy från tid till annan för att återspegla förändringar i vår praxis eller lagkrav. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna GDPR-policy för ändringar.

Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar kring vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter som registrerad, vänligen kontakta oss på:

Marovis
[email protected]